Landsstyret 2017 - 2019

Anne Marit Dugstad
Leder
Britt Marie Slåttebrekk
Nestleder
Gunhild Gimmestad
Styremedlem
Eli Augestad Vikdal
Styremedlem
Haldor Lid
Styremedlem
Kristina Berg Torskenæs
1. suppleant
Trond Hodne
2. suppleant
Bjørg Almvik
3. suppleant

Medarbeidere

Sigrun Sollien
Bønnekoordinator

Handlingsplan 2017 - 2019

KFH SIN VISJON:
At det skal finnes bønnegrupper på alle institusjoner og sykehus i landet vårt. KFH utruster kristent helsepersonell til å være Jesu utstrakte hender inn i helsesektoren.


Kristent Helsepersonell bevisstgjøres til å se sitt ansvar i bønn og aktivt arbeid for at KFH- visjonen blir kjent i helsesektoren, spesielt blant kristent helsepersonell.
 

Satsningsområder:
Danne bønnegrupper (mål: nye grupper i Oslo, Hønefoss og Mosjøen)
Kurs : Saline prosess
Foredrag/gruppearbeid: Nøkler til Åndelig omsorg
Danne rekrutteringsteam, for å få kontakt med yngre yrkesutøvere og studenter.

Middel:
Hjemmesiden
Landsstyret
Lokalgruppene/bønnegruppene
Enkelt medlemmer
KFH-kontakt/nyhetsbrev
Skriftlig materiell/PR materiell
Utvikle Facebookside

1.Enkeltmedlemmer forteller om KFH, deler ut ulikt informasjonsmateriell til kollegaer og andre når det gis mulighet. Mål: Minst 10 nye medlemmer i perioden.

2.Gruppene kan foruten å være bønnegrupper arrangere åpne møter og temakvelder.

3.Landstyremedlemmer besøker grupper for å gi inspirasjon til medlemmer og annet helsepersonell.
Samarbeider med kontaktpersoner for å etablere grupper/arrangere møter på nye steder.
Arbeider for å få kontakt på nye steder.
Landsstyret jobber med å utvikle strategier for å få kontakt med ulike menigheter for å spre KFH-visjonen der, først og fremt til ledere og helsepersonell.
Landsstyret planlegger og gjennomfører landsmøter hvert annet år, i samarbeid med de lokale gruppene.
Landsstyret/KFH samarbeider med organisasjoner som har lignende formål i Norge, Norden, Europa og internasjonalt.
Vi er med i Healthcare Christian Fellowship International (HCFI). Europa er en region med Jeff Dyas fra Wales og Marilyn Rollier fra Sveits som ledere.


Landsstyret etablerer husstyre for KFH sin leilighet i Hegdehaugsveien 5 i Oslo. Husstyret skal jobbe med hvordan Senterleiligheten kan tjene KFH sine formål og visjon.

4. Anne Marit Dugstad er Nordisk Salinekoordinator.

5. Sigrun Sollien er bønnekoordinator

Lover for Kristen Forening for Helsepersonell

§1. Navn
Foreningens navn er Kristen Forening for Helse-personell (KFH).

§2. Formål
1. Å samle kristne fra alle grupper innen helsesektoren for:
          a) Å utdype det kristne fellesskap.
          b) Å be for sine arbeidsplasser.
          c) Å tilby litteratur 
2. Å bidra til at kristent helsepersonell blir trygg på eget verdigrunnlag og det kristne menneskesyn, for å formidle Jesu kjærlighet.
3. Å inspirere helsepersonell til å ivareta pasienters/klienters/brukeres åndelige behov.

§3. Medlemskap
Enhver kristen fra alle yrkesgrupper innen helse- sektoren kan bli medlem. Medlemmer som ikke har betalt kontingenten de siste 2 ar tilskrives og evt. slettes.

§4. Lokal organisasjon
Der det er flere medlemmer på et sted søker en å danne lokalforening og/eller bønnegrupper.
Lokalforeningens styre består av 3-5 medlemmer med to suppleanter etter medlemstallets størrelse. Funksjonstida er 2 ar med adgang til gjenvalg. Av styremedlemmene gar halvparten ut hver gang.
Leder, nestleder, referent og kasserer velges av og blant styret, men kasserer kan også engasjeres utenom styret.
Møtene holdes sa ofte foreningen finner del hensiktsmessig, fortrinnsvis en gang i måneden. Årsmøte holdes innen utgangen av januar måned.
Bønnegruppene velger en kontaktperson som star i forbindelse med landsstyret.

§5. Sentral organisasjon
De som velges til landsstyret må være medlemmer av KFH.
Landsstyret består av leder og 4 styremedlemmer.
Lederen velges for 2 ar ved eget valg og kan gjenvelges.
Landsstyrer skal ha 3 suppleanter som velges for 2 år ved eget valg.
Nestleder og referent velges av og blant styret.
Kasserer/regnskapsfirma godkjennes av landsstyret
Leder, nestleder og sekretær fungerer som arbeidsutvalg.
Landsstyret samles minst 2 ganger i året.
Senterleder, reisesekretær og redaktør innkalles uten stemmerett.

§ 6. Landsmøte
Landsmøtet er foreningens høyeste myndighet og holdes hvert 2. år. Tidspunktet bekjentgjøres i medlemsbladet i god tid. Saker som ønskes behandlet på landsmøtet sendes landsstyret 3 måneder på forhand.
Landsstyret gjør kjent for medlemmene de saker som skal behandles på landsmøtet minst 1 måned på forhand.
Valgene foregår skriftlig.
Lovendringer kan bare foretas på landsmøtet og krever 2/3 flertall.
Kristen Forening for Helsepersonell er tilsluttet Healthcare Christian Fellowship International.

§7. Kommunikasjon
Årsrapport fra lokalforeningene/gruppene sendes landsstyret innen 1. februar. Lokalforeningene/ gruppene sender minst 25% av samlede inntekter tillandsstyret. Det øvrige anvendes i samsvar med foreningens formal.
Kontingenten betales innen 1. mars.
Medlemsbladet kommer ut fire ganger i aret

§ 8. Oppløsning
Landsmøtet kan med 2/3 flertall beslutte at foreningen skal oppløses. Etter slik beslutning skal Landsmøtet bestemme hvordan foreningens midler og verdier skal disponeres. De instanser/organisasjoner/tiltak som blir tilgodesett, må imidlertid ha en formålsparagraf som samsvarer med foreningens formål.

Revidert 5. august, 2011